Okpokwu Towns And Villages

Okpokwu is a Local Government Area in Nigeria’s Benue State. Its headquarters are located in Okpoga, a town in the south of the region. Benue State Polytechnic is situated at Ugbokolo, a town within this LGA.

As of the 2006 census, it had a land area of 731 km2 and a population of 176,647.

The area’s postal code is 973.

Below is the complete list Of Towns And Villages In Okpokwu Local Government, Benue State, Nigeria:

Okpoga District

Agado

Agene

Ai-Anechi

Ai-Ochokpo

Aidogodo

Akpakpa

Amuju

Ede-Okpaga

Idiri

Idobe

Idoko-Aga

Ikonijo

Ogbaga

Ogwuche Akpa

Okadoga

Oklenyi

Okpoga

Okpudu

Olayi-Agbino

Ichama District

Acho

Adiga

Adiga Oyira

Ejaa

Ichana

Ipele-Ohebe

Ipole-Aiagbo

Ipole-Aiebega

Ipole-Aikpe

Ipole-Aiona

Iwewe-Ichama

Ode-Sasa

Odokpo

Ojocha

Ojoga

Oleayidu

Oma

Owukpa District

Adu

Agira

Aiede

Aifam-Centre

Aiji

Alagarunu

Amejo

Anchimodo

Ankpa

Annachowga

Atamaka

Ati

Ebanna

Ebela

Ede

Eha-Uleke

Ehicho

Ehuhu

Ejaa

Ejule

Eke

Eke-Ai odu

Eke-Akpa

Elugu

Epiege

Eru

Eyere

Eyupi

Ibagba

Ibiti

Idogobe

Iga-Uroko

Ikwo

Ipole

Ipole-Aitan

Ipole-Aiuja

Ipole-Ekere

Ipole-Owukpa

Iwewe

Iwewe-Aiodu

Oderigbo

Ogbata

Ogbonoko

Ogichigodi

Ogwurutee

Okpoto

Okpudu

Olempe-Ogicho

Oma

Onyirada

Owukpa

Owuruwuru

Ubafu

Ubenjira

Ubono

Ugbokpo

Ugbugbu

Ukalegwu

Uko

Uleke

Umafu

Orokam District

Adum-Oko

Ai-Ona

Efoma

Ejema

Enyajuru

Ibiladu

Ikemu

Imeyi

Ipole-Adupi

Ipole-Ako

Ipole-Iyiru

Ipole-Oko

Itesi

Leke

Obenda

Ocheje

Ogwurute

Okparigbo

Olaigbena

Ole-Igwu

Oleche

Orokam

Oture

Ugbagba-Ako

Ugbogidi

Ukalegu-Igwu

Ukporo

Otukpa District

Abache

Abo

Adepe

Adum

Agbafu

Ago

Aikwu

Akpagidigbo

Alagiranu

Ari-Engweewu

Court-Otukpa

Ebari

Ebudu

Efeche

Efekwo

Effion

Efocho

Efugo

Eha-Otukpa

Eke-Ekwute

Epe-Agbo

Epeilo

Epeilo-Ikpoyi

Idede

Idiri

Idodoloko

Ijadoja

Ikregi

Ipichicha

Ipiga

Ipole Abo

Ipu-Ugbogbo

Ipuchicha

Obuh

Oda

Odoba

Odwebe

Ofojo

Ogaje

Ogene

Ogonkwu

Okoncheta

Olabekpa

Olachagbaha

Oladu

Olagwuche

Olamago

Oloche

Onchegbi

Orido

Oto

Otukpa

Owoso

Ubiegi

Udegi

Ugbamaka

Ugbogwu

Ugbokpo

Ukwo

Umarichi

Zaria

Edumoga District

A-Adabulu

Adum

Agamud

Agbangwe

Agila-Oladikwu

Aiede

Ajide

Akaga

Akpitodo-Akpaya

Akpodo

Akpuneje

Alaglanu

Amafu

Aokete

Aokpaneg

Aokpasu

Aokpe

Atekpo

Ebo-Ya

Ebodahubi

Edkeajio

Efede-Aoi

Efffa

Effion

Efoyo

Ejema

Ekenobi

Ingle

Gapo

Igama

Ijeha

Ipoya

Iwewe

Laionyes

Obotu-Ehaje

Obotu-Icho

Obulu

Odaba

Oduda

Ogblega

Ogblo

Ogbodo

Ogodum

Ogomotu

Ojigo

Okana

Okga-Ogodo

Okopolikpo-I

Okpafie

Okpale

Okpale-Ota

Okpilioho

Okpolikpo-Ehaje

Oladegbo

Olago

Olaidu

Olaioleje

Olengbecho

Ollo

Omolokpo

Omusu

Opioli

Otada-Otutu

Otobi

Ugbokolo

Ugbokpo