Gombi Towns And Village

Gombi serves as the Local Government Headquarters for the Gombi Local Government Area in Adamawa State, Nigeria.

Below is the complete list Of Towns And Villages In Gombi Local Government, Adamawa State, Nigeria:

Ga’Anda

 •             ‘Kanesu’Kangohobe
 •             Alhaji Buda
 •             Bada
 •             Banga
 •             Baru
 •             Boga
 •             Boma
 •             Dadware
 •             Dangwara
 •             Farma Anawa
 •             Ferumara
 •             Ga’anda
 •             Gahumba
 •             Galga
 •             Gangrang
 •             Ganjare
 •             Gardama
 •             Garfite
 •             Hina
 •             Jula
 •             Kamsu
 •             Karkwane
 •             Kawunda
 •             Kojoli
 •             Koko
 •             Kwanta
 •             Njebjeba
 •             Palara
 •             Prakwanta
 •             Shime
 •             Ulfa
 •             Umdur
 •             Urshelima
 •             Vurwara
 •             Wambai
 •             Zangara
 •             Zangra
 •             Zanra

        Lala

 •             Alanra
 •             Bafi
 •             Bala
 •             Bidel
 •             Bidim
 •             Dimaska
 •             Dingai
 •             Dini Fulani
 •             Dkungama
 •             Dungal
 •             Duwa
 •             Fotta
 •             Gabun
 •             Ganjing
 •             Hursama
 •             Hursea
 •             Jebral
 •             Jebre
 •             Joroboi
 •             Kandesum
 •             Kanjita
 •             Kilake
 •             Kilar
 •             Kiro
 •             Kwada
 •             Kwanta Korra
 •             Kwaran Gwashe
 •             Melbasi
 •             Ngalga
 •             Riji
 •             Sabon Gari
 •             Sama
 •             Shanapa
 •             Shime
 •             Sokra
 •             Talire
 •             Tangda
 •             Tawasu
 •             Tunu
 •             Unguwan Nene
 •             Wamdituru
 •             Wammirote
 •             Wojoli
 •             Yamthiar
 •             Yang
 •             Zugru

Guyaku

 •             Alaji Buda
 •             Barma
 •             Barmishu
 •             Bokki
 •             Dahai
 •             Farmi Shi
 •             Ferumara
 •             Gada Mai Saje
 •             Gardama
 •             Garin Dadi
 •             Gombi
 •             Gulza
 •             Gural
 •             Jula Barni’Kanguru Gun
 •             Kaudi Fulani
 •             Kaula’
 •             Kawunda
 •             Kojoli
 •             Kurara Alh. Maijo
 •             Kwanan Kura
 •             Kwarwa
 •             Maraba Sangere
 •             Marja
 •             Mbilla
 •             Mijiwana
 •             Muchalla
 •             Sabon Gari
 •             Tawa
 •             Turba
 •             Walaw
 •             Wmbai
 •             Wugulsa
 •             Wulbara
 •             Wungara
 •             Wuro Pappa

   Garkida

 •             Babal Palsura
 •             Bala Ungi
 •             Balhona I
 •             Balhona II
 •             Bawa
 •             Bebe
 •             Bijibiji’
 •             Blwhona
 •             Dangula Bijibiji
 •             Dangula Killba
 •             Demna
 •             Dongo
 •             Dzangwala Tasha Yusuf
 •             Futudan
 •             Ganji
 •             Gardama
 •             Garkida
 •             Gegeli
 •             Gir
 •             Girgithang
 •             Guyaku
 •             Hursada
 •             Hurunda
 •             Jau
 •             Jouk on John
 •             Kurara
 •             Kwalamba
 •             Kwari
 •             Lubu
 •             Mbewa
 •             Merja
 •             Ngina Kara
 •             Ngurore
 •             Parijo
 •             Pirfa
 •             Pirkasa
 •             Raba
 •             Shigane
 •             Sosai
 •             Tashan Yusufu
 •             Tofa
 •             Tsakesimta
 •             Vurgwi
 •             Wuyaku
 •             Zthzurzu