Gireri Towns And Villages

Girei is a town and local government area in Nigeria’s Adamawa State. It is situated on the Benue River.

The Fule or Fulani are the predominant tribe in the region; however, a significant number of Bwatiye live in villages such as Greng, Ntabo, and Labondo inside the Girei local government area. The principal occupations of the region’s residents are farming and livestock raising. Radio Gotel is also headquartered in Girei.

Below is the list of towns and villages in Gireri Local Government, Adamawa State, Nigeria.

 •  ‘Kanesu’Kangohobe
 •             Alhaji Buda
 •             Bada
 •             Banga
 •             Baru
 •             Boga
 •             Boma
 •             Dadware
 •             Dangwara
 •             Farma Anawa
 •             Ferumara
 •             Ga’anda
 •             Gahumba
 •             Galga
 •             Gangrang
 •             Ganjare
 •             Gardama
 •             Garfite
 •             Hina
 •             Jula
 •             Kamsu
 •             Karkwane
 •             Kawunda
 •             Kojoli
 •             Koko
 •             Kwanta
 •             Njebjeba
 •             Palara
 •             Prakwanta
 •             Shime
 •             Ulfa
 •             Umdur
 •             Urshelima
 •             Vurwara
 •             Wambai
 •             Zangara
 •             Zangra
 •             Zanra

 Lala

 •             Alanra
 •             Bafi
 •             Bala
 •             Bidel
 •             Bidim
 •             Dimaska
 •             Dingai
 •             Dini Fulani
 •             Dkungama
 •             Dungal
 •             Duwa
 •             Fotta
 •             Gabun
 •             Ganjing
 •             Hursama
 •             Hursea
 •             Jebral
 •             Jebre
 •             Joroboi
 •             Kandesum
 •             Kanjita
 •             Kilake
 •             Kilar
 •             Kiro
 •             Kwada
 •             Kwanta Korra
 •             Kwaran Gwashe
 •             Melbasi
 •             Ngalga
 •             Riji
 •             Sabon Gari
 •             Sama
 •             Shanapa
 •             Shime
 •             Sokra
 •             Talire
 •             Tangda
 •             Tawasu
 •             Tunu
 •             Unguwan Nene
 •             Wamdituru
 •             Wammirote
 •             Wojoli
 •             Yamthiar
 •             Yang
 •             Zugru

Guyaku

 •             Alaji Buda
 •             Barma
 •             Barmishu
 •             Bokki
 •             Dahai
 •             Farmi Shi
 •             Ferumara
 •             Gada Mai Saje
 •             Gardama
 •             Garin Dadi
 •             Gombi
 •             Gulza
 •             Gural
 •             Jula Barni’Kanguru Gun
 •             Kaudi Fulani
 •             Kaula’
 •             Kawunda
 •             Kojoli
 •             Kurara Alh. Maijo
 •             Kwanan Kura
 •             Kwarwa
 •             Maraba Sangere
 •             Marja
 •             Mbilla
 •             Mijiwana
 •             Muchalla
 •             Sabon Gari
 •             Tawa
 •             Turba
 •             Walaw
 •             Wmbai
 •             Wugulsa
 •             Wulbara
 •             Wungara
 •             Wuro Pappa

   Garkida

 •             Babal Palsura
 •             Bala Ungi
 •             Balhona I
 •             Balhona II
 •             Bawa
 •             Bebe
 •             Bijibiji’
 •             Blwhona
 •             Dangula Bijibiji
 •             Dangula Killba
 •             Demna
 •             Dongo
 •             Dzangwala Tasha Yusuf
 •             Futudan
 •             Ganji
 •             Gardama
 •             Garkida
 •             Gegeli
 •             Gir
 •             Girgithang
 •             Guyaku
 •             Hursada
 •             Hurunda
 •             Jau
 •             Jouk on John
 •             Kurara
 •             Kwalamba
 •             Kwari
 •             Lubu
 •             Mbewa
 •             Merja
 •             Ngina Kara
 •             Ngurore
 •             Parijo
 •             Pirfa
 •             Pirkasa
 •             Raba
 •             Shigane
 •             Sosai
 •             Tashan Yusufu
 •             Tofa
 •             Tsakesimta
 •             Vurgwi
 •             Wuyaku
 •             Zthzurzu